Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Historie parlamentu


„VE SNAZE POCHOPIT HISTORII, MUSÍME ZAČÍT NA ZAČÁTKU.“


retrohodiny09

Cesta ke vzniku Přípravného výboru

Těsně kolem 85. výročí vzniku Československé republiky se v Praze konal Národní parlament dětí a mládeže ČR. Na něm byl poprvé zastupován jednotný Zlínský kraj, a to delegáty tří městských parlamentů: Holešova, Zlína a Uherského Hradiště. Vsetín se tehdy rozhodl nezúčastnit.
Holešov se v tomto období vyprofiloval jako stěžejní městský parlament pro spolupráci nejen s parlamentem Národním, ale také jako hlavní propagátor myšlenky krajské platformy dětské samosprávy. Parlament dětí a mládeže města Holešov reprezentovali Lucie Trhlíková, Martina Javoříková a Lukáš Frkal, spolu s nimi přijela i koordinátorka Mgr. Jarmila Vaclachová.
Právě Mgr. Vaclachová sehrála při vytvoření KPDM ZK klíčovou úlohu. Nejprve nad rámec svých povinností koordinátorky holešovského parlamentu zajistila účast dalších měst na Národním parlamentu. Toto se může dnešnímu čtenáři jevit jako bezproblémová záležitost. Je nutné si ale uvědomit, že městské parlamenty v té době mezi sebou nebyly jakkoliv provázány (komunikačně či personálně) a že Dětské zastupitelstvo města Zlína bylo v období od konce školního roku 2002/2003 nefunkční (situace se vyřešila po volbách počátkem roku 2004). Po tuto dobu byl jediným reprezentantem tohoto městského parlamentu David Kolumber z titulu funkce dětského primátora a tajemníka. S Kolumberem se Mgr. Vaclachová spojila přes senátorku PaedDr. Alenu Gajdůškovou.
Dalším delegátem se tedy stal již jmenovaný David Kolumber (za Zlín), Uherské Hradiště reprezentoval Josef Sátora a koordinátorka Mgr. Zoja Mikotová.
Nejvyšší zástupci městských parlamentů se bez problémů dohodli na tom, že v řídících orgánech Národního parlamentu zasednou Frkal (Holešov) a Sátora (Hradiště). Náhradníkem byl Kolumber.


Přípravný výbor

V pondělí 1. prosince 2003 se v tehdejším sídle kraje (budova bývalé Lidové správy od architektů Karfíka a Kubečky, dnes Magistrát a sídlo ČSSZ) setkali zástupci všech čtyř měst. na prvním setkání se potvrdila vzájemná snaha vytvořit Krajský parlament. z návrhu hradišťského předsedy Sátory se dohodlo, že na zasedáních budou tři delegáti ze všech měst. Další schůze se konala 28. ledna 2004 v budově na Zarámí, kde tehdy sídlil školský odbor KÚ ZK.
První zasedání zahájil tehdejší vedoucí odboru Dr. Stanislav Minařík. Jednotlivá města byla reprezentována takto: Zlín (Kolumber), Vsetín (Spurná, Pončíková, Dupkalová, Foltýn, Vrchovská, Válek), Uherské Hradiště (Sátora, Pšeničiak) a Holešov (Trhlíková, Javoříková). v průběhu volebního období se ustálila delegace Zlína (Kolumber, Beneda, Kozubíková) a Holešova (Trhlíková, Javoříková), v případě Vsetína bylo složení variabilní.
Na předsedu krajské platformy kandidovali Sátora (navrhl Pšeničiak) a Kolumber (navrhla Trhlíková). Ve volbách nakonec zvítězil Kolumber a stal se tak prvním předsedou krajské platformy. Místopředsedou se stal Josef Sátora.
Právě ve věci označení platformy se objevil mezi představiteli první rozpor: zatímco Kolumber upozorňoval na nevhodnost dlouhého názvu a razil nepříliš šťastné označení „Sněm dětí a mládeže Zlínského kraje (SDMZ)“, Sátora byl zastáncem dodržení vzoru dle názvu celostátního parlamentu. Kolumber v této věci ustoupil. Dalším problematickým bodem se stalo pojmenování právě vzniklého orgánu složeného pouze ze zástupců měst: zatímco Kolumber prosazoval přidání adjektiva „Prozatímní“, Sátora se zasazoval o přidání sousloví „Přípravný výbor“. Subjekt nakonec nesl až do června 2005 označení „Přípravný výbor pro ustavení Krajského parlamentu dětí a mládeže ve Zlínském kraji“.
Na dalším zasedání Přípravného výboru 25. února 2004 zaútočil místopředseda Sátora slovně na předsedu za jeho koncepci organizace budoucího Krajského parlamentu, která obsahovala faktické i formální nedostatky. Přesto se jednalo o jediný materiál předložený členem parlamentu. Za předsedu Kolumbera se postavili delegáti Holešova a Zlína, stejně tak jako koordinátorka Krajského parlamentu Mgr. Ludmila Ševečková a koordinátorka holešovského parlamentu Mgr. Vaclachová. Ke klidu a slušnosti vyzývali i delegáti Vsetína. Od této chvíle místopředseda Sátora s předsedou Kolumberem více nespolupracoval a nekomunikoval (také se nezúčastnil dalších jednání výboru, stejně tak jako ostatní delegáti Uherského Hradiště).
na dalších zasedáních (14. 4. 2004, 26. 5. 2004 a 3. 11. 2004) se řešila budoucí podoba parlamentu, připravovaly se interní směrnice parlamentu (statut, jednací a volební řád). Postupem doby se zasedání přestávali zúčastňovat i delegáti Vsetína, kteří výboru vyčítali příliš formální přístup a utváření systému organizace, který se neshodoval s metodikou používanou na Vsetíně.
Členové výboru si od počátku byli vědomi skutečnosti, že nelze založit Krajský parlament, který bude pouze zastřešovat existující městské parlamenty. z tohoto důvodu měl být Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje otevřen zástupcům všech typů škol, školských zařízení, domů dětí a mládeže, středisek volného času a dalších nepolitických spolků a organizací sdružujících děti a mládež.
i plánované volby se měly uskutečnit v masovém měřítku: předseda výboru Kolumber oslovil ředitele přes Zpravodaj Odboru školství (dnes je již zcela nahrazen portálem zkola.cz) dopisem, ve kterém podával základní informace k volbám do Parlamentu. Předseda Kolumber i výbor nepovažovali za nutné rozvádět informace o orgánech dětské samosprávy, neboť rok před tím obdrželi všechny školy v republice metodiku o dětské samosprávě. Právě opomenutí fundamentálních skutečností vedlo k nemilému překvapení, že ve volbách kandidovalo pouze třináct osob.


Gymnaziální platforma spolupráce

Nezávisle na činnosti KPDM ZK se začala utvářet platforma spolupráce mezi gymnázii ve Zlínském kraji, do které se zapojila obě zlínská gymnázia, obě kroměřížská a valašskokloboucké gymnázium. Na jedno zasedání této skupiny se dostal i Kolumber (jako místopředseda studentské rady svého gymnázia) a právě odtud (díky shodě náhod) se ke Krajskému parlamentu dostali Jakub Omelka, Tereza Šindlerová, Karolina Tichá, Michal Elšík. Michaela Konečná působila na stejném gymnáziu jako Kolumber.
Koncem ledna 2005 se předseda Kolumber v doprovodu dalších dvou představitelek KPDM ZK a Mgr. Vaclachové setkal s náměstkem hejtmana Mgr. Josefem Slovákem, který deklaroval svou ochotu ke spolupráci. Právě vstřícnost představitelů kraje umožnila, aby se již v červnu v sídle kraje sešel první legitimně zvolený Krajský parlament na svém prvním zasedání.


I. Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Na prvním zasedání 20. června 2005 zopakoval náměstek hejtmana svou podporu nejen parlamentu, ale také předsedovi Kolumberovi, který byl v prvním kole volby zvolen (na návrh Lukáše Mačka) předsedou KPDM ZK.
Kromě něj byla zvolena místopředsedkyně Michaela Konečná (kandidovali ještě Jakub Omelka a Tereza Šindlerová). Členy prvního předsednictva se stali Kateřina Žišková, Jindřich Láník a Martina Javoříková (neúspěšně kandidovali: Jakub Omelka, Tereza Šindlerová a Marek Soviš). s předsednictvem úzce spolupracoval Jakub Janča – II. místopředseda NPDM ČR.
Parlament na svém prvním zasedání pověřil předsednictvo, aby připravilo plán práce a rozhodlo, kdo bude koordinátorem a kdo zastřeší činnost KPDM ZK (hledisko finanční). Předsednictvo ještě před prázdninami rozhodlo, že koordinátorkou KPDM ZK bude Mgr. Jarmila Vaclachová a zaštítění se provede přes středisko volného času v Holešově (druhou alternativou bylo zlínské Spektrum).
Parlament na svých prvních zasedáních provedl korekci dokumentů KPDM ZK, které se ukázaly jako nutné po zkušenostech z prvních voleb, ale i prvních krůčků mladičkého parlamentu.
Jednotlivá zasedání (29. 9. 2005, 23. 11. 2005, 7. 12. 2005, 8. 2. 2006 a 19. 4. 2006) se nesla také ve znamení rostoucí členské základny. Předsednictvo připravilo ústy předsedy v souvislosti se dnem příhraniční spolupráce v září návrh, podle kterého byl Parlament připraven spolupracovat při vzniku orgánů dětské samosprávy Trenčianského samosprávného kraje a Žilinského samosprávného kraje. Prosincové zasedání bylo asociováno také s prvním Dětským sněmem. na zasedání 8. února zavítal hejtman kraje pan Libor Lukáš, který s parlamentem po celé volební období aktivně spolupracoval. Od září 2005 je v kontaktu s parlamentem také předseda výboru ZZK pro záležitosti EU Bc. Ondřej Benešík.
Druhé volby zajistila Pracovní skupina Volby 2006 ve složení Kolumber, Omelka, Elšík. Výsledkem činnosti skupiny byla materiál, který byl po mírné modifikaci přijat jako hlava II. Volebního řádu KPDM ZK. Koncem roku se také delegáti KPDM ZK zúčastnili jako Mladí ambasadoři cesty do Spojeného království.


II. Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Účast ve druhých volbách byla větší, nový – druhý – parlament se poprvé sešel 2. října 2006. na nejvyšších postech nedošlo ke změnám (předseda: Kolumber, místopředsedkyně: Konečná), členy předsednictva byli Jakub Omelka, Lukáš Duřpek a Petr Miklík. „Šestým“ členem pětičlenného předsednictva se stal Lukáš Jašek.
Krajský parlament dětí a mládeže ustanovil poprvé ve své historii pět výborů: kulturní, ekologický, pro volný čas a školní záležitosti, pro záležitosti Evropské unie a organizační. V prosinci 2006 se uskutečnil II. Dětský sněm v 21. budově (sídlo kraje). Tento Dětský sněm byl významný z několika hledisek: poprvé se se členy setkal nový vedoucí Odboru školství Mgr. Petr Pavlůsek a poprvé bylo představeno logo Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje. Návrh Martina Hankeho ze zlínské ISŠT – COP zvítězil ve velké konkurenci a byl předsednictvem vybrán pro svůj potenciál nést informační hodnotu: odkaz na historii i současnost (jednotlivé lístky květu symbolizují jednotlivé okresy zlínského kraje a čtyři zakládající parlamenty). Kromě již zmíněného vedoucího Mgr. Pavlůska se jednání zúčastnil i hejtman Libor Lukáš a jeho náměstek Mgr. Josef Slovák.
V úterý 13. března 2007 se třináct členů Krajského parlamentu zúčastnilo oficiálního přivítání prezidenta republiky prof. Václava Klause, který do Zlínského kraje na třídenní návštěvu zavítal se svou manželkou. Toto uvítání se uskutečnilo v zasedací místnosti v zlínském mrakodrapu a kromě členů Parlamentu byli přítomni i poslanci a senátoři za region, včetně ministra Nečase, a členové Zastupitelstva Zlínského kraje. Členové KPDM ZK za tento nevšední zážitek vděčí hejtmanovi Zlínského kraje a jeho kanceláři. Sám hejtman neopomněl přítomnost členů KPDM ZK ani ve svém uvítacím projevu.
KPDM ZK v tomto volebním období také zrealizoval anketu o školních uniformách, které se zúčastnilo přes osm set respondentů. Výsledek plně potvrdil premisu, že školní stejnokroje jsou žáky a studenty odmítány.
Na posledním zasedání ve volebním období (26. dubna 2007) byla oceněna několikaletá práce předsedy KPDM ZK Davida Kolumbera, který byl jednohlasně zvolen čestným předsedou KPDM ZK. Zde by bylo nutné říci, že o Krajský parlament se kromě něj zasloužili PhDr. Stanislav Minařík, Mgr. Ing. Jarmila Gabrielová, Mgr. Ludmila Ševečková, Mgr. Jarmila Vaclachová a v neposlední řadě také všichni členové KPDM ZK, kteří obětovali svůj volný čas práci v parlamentu (Konečná, Omelka, Jašek, …). Dík patří hejtmanovi Zlínského kraje Liboru Lukášovi za nevídanou ochotu ke spolupráci, jeho náměstku Mgr. Josefu Slovákovi, Bc. Ondřeji Benešíkovi a všem pracovníkům odboru školství KÚ ZK.


III. Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Již třetí volby podle propracovaného dodatku volebního řádu zajistili nebývalou účast: prvního zasedání třetího KPDM ZK se zúčastnilo kolem dvaceti delegátů. David Kolumber, který již do KPDM ZK nekandidoval, byl nahrazen svým dlouholetým spolupracovníkem Jakubem Omelkou (návrh padl přímo z úst odcházejícího předsedy Kolumbera). Místopředsedou se stal Petr Miklík, členy předsednictva Kristýna Domokošová, Patrik Neto a Monika Škamralová. v únoru 2008 opouští Patrik Neto KPDM ZK a novým členem předsednictva je zvolen Jakub Miklas.
Parlament opět získal více ze své identity. Podařilo se mu k logu, které bylo přijato v předcházejícím období, přidat internetový portál, který byl spuštěn 3. prosince 2007. Delegát kraje Jakub Miklas se stal členem Předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže a členem Rady NPDM byl ve stejném období Jakub Omelka, který byl na sklonku roku 2007 zvolen také předsedou NPDM. Počátkem června 2008 se díky europoslanci Tomáši Zatloukalovi uskutečnil poznávací zájezd po institucích Evropské unie.
Volební období bylo také ve znamení mezinárodní spolupráce se slovenskou Studentskou radou středních škol Trenčianského samosprávného kraje. V rámci tohoto projektu bylo naplánováno množství aktivit a celková spolupráce těchto dvou „mládežnických samospráv“. Výsledkem několikaměsíčního projektu byla společná deklarace obou parlamentů.


IV. Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Čtvrté volební období KPDM ZK trvalo osm měsíců a jeden den. 24. září 2008 byl zvolen nový předseda Filip Bimbea. Místopředsedou byl zvolen Jakub Miklas a členy předsednictva se stali Monika Škamralová, Kristýna Domokošová a Radim Botek. Funkci tajemníka zastával Jan Lerl. Parlament měl třicet sedm delegátů z dvaceti vysílacích subjektů. Na počátku volebního období se parlament účastnil na Evropském dni jazyků a pokračovala také spolupráce s trenčínskou Studentskou radou středních škol. Do konce roku 2008 se uskutečnila dvě zasedání a pravidelný dětský sněm.
V lednu 2009 vygradovaly neshody ve vedení parlamentu způsobené špatnou komunikací s předsedou, a s tím související neinformovaností Předsednictva a koordinátorky o záměrech parlamentu a předsedy. Vše vyvrcholilo odvoláním úřadujícího předsedy 26. ledna 2009. Novou předsedkyní byla zvolena Kristýna Domokošová. Zanedlouho došlo k výměně i na funkci místopředsedy, kdy Jakub Miklas opustil svou funkci z důvodů blížící se maturity a místopředsedkyní parlamentu byla zvolena Kamila Hönigová.
Ve zbytku volebního období se uskutečnila setkání v rámci mezinárodních projektů (například setkání v Praze nebo návštěva Národní rady Slovenské republiky). Proběhla další dvě řádná zasedání a byla úspěšně zakončena literárně-historická soutěž Baťův Zlín, na níž parlament spolupracoval s Nadací Tomáše Bati. V porotě soutěže zasedli radní Mgr. Josef Slovák, Mgr. Ladislava Horňáková z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Mgr. Hana Kuslová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, hlavní architektka Zlína Ing. arch. Dagmar Nová, ředitel Nadace Tomáše Bati Ing. Pavel Velev a bývalý a čestný předseda parlamentu David Kolumber.
Delegátkami KPDM ZK v NPDM byly Tereza Fialová a Kamila Číháková.
Zdárné fungování KPDM ZK bylo i v tomto volebním období umožněno díky ochotě a podpoře kraje a jeho představitelů.


V. Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Od 25. května 2009 do 12. května 2010.


VI. Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Od 12. května 2010 do 6. května 2011.


VII. Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje

Od 6. května 2011.

Předsedové

David Kolumber
Čestný předseda (od 26. 4. 2007)
Předseda (28. 1. 2004 – 14. 6. 2007)

Jakub Omelka
Předseda (14. 6. 2007 – 24. 9. 2008)

Filip Bimbea
Předseda (24. 9. 2008 – 26. 1. 2009)

Kristýna Domokošová
Předsedkyně (26. 1. 2009 – 6. 5. 2011)

Simon Gabriel
Předseda (6. 5. 2011 – 9. 12. 2011)

Radim Botek
Předseda (9. 12. 2011– 12. 4. 2013)

Veronika Krejčiříková
Předsedkyně (12. 4. 2013 – 17. 9. 2013)

Jakub Laščák
Předseda (17. 9. 2013 – dosud)


Místopředsedové

Josef Sátora
Místopředseda (28. 1. 2004 – 14. 4. 2004, resp. 20. 6. 2005)

Michaela Konečná
Místopředsedkyně (20. 6. 2005 – 14. 6. 2007)

Petr Miklík
Místopředseda (14. 6. 2007 – 24. 9. 2008)

Jakub Miklas
Místopředseda (24. 9. 2008 – 23. 3. 2009)

Kamila Hönigová
Místopředsedkyně (23. 3. 2009 – 25. 5. 2009)

Jan Lerl
Místopředseda (25. 5. 2009 – 12. 5. 2010)

Jan Bezděk
Místopředseda (12. 5. 2010 – 6. 5. 2011)

Kristýna Domokošová
Místopředsedkyně (6. 5. 2011 – 9. 12. 2011)

Adam Oškera
Místopředseda (9. 12. 2011– 12. 4. 2013)

Josef Divoký
Místopředseda (12. 4. 2013 – 17. 9. 2013)

Petr Jakša
Místopředseda (17. 9. 2013 – doposud)
Předsednictva

I. KPDM ZK (20. 6. 2005 – 2. 10. 2006)
David Kolumber, předseda
Michaela Konečná, místopředsedkyně
Martina Javoříková
Jindřich Láník
Kateřina Žišková


II. KPDM ZK (2. 10. 2006 – 14. 6. 2007)
David Kolumber, předseda
Michaela Konečná, místopředsedkyně
Lukáš Duřpek
Petr Miklík
Jakub Omelka


III. KPDM ZK (14. 6. 2007 – 24. 9. 2008)
Jakub Omelka, předseda
Petr Miklík, místopředseda
Kristýna Domokošová
Patrik Neto (do 27. 2. 2008)
Monika Škamralová
Jakub Miklas (od 27. 2. 2008)


IV. KPDM ZK (24. 9. 2008 – 25. 5. 2009)
Filip Bimbea, předseda a člen do 26. 1. 2009
Kristýna Domokošová, členka od 24. 9. 2008, předsedkyně od 26. 1. 2009
Jakub Miklas, místopředseda do 23. 3. 2009
Kamila Hönigová, místopředsedkyně od 23. 3. 2009
Monika Škamralová
Radim Botek


V. KPDM ZK (25. 5. 2009 – 12. 5. 2010)
Kristýna Domokošová, předsedkyně
Jan Lerl, místopředseda
Jaroslav Filák
Kamila Hönigová
Markéta Pešková
Monika Škamralová
Miroslav Tymonek


VI. KPDM ZK (12. 5. 2010 – 6. 5. 2011)
Kristýna Domokošová, předsedkyně
Jan Bezděk, místopředseda
Radim Botek
Martin Bosák
Kamila Hönigová
Markéta Pešková
Monika Škamralová


VII. KPDM ZK (od 6. 5. 2011)
Simon Gabriel, předseda (do 9. 12. 2011)
Radim Botek, předseda (od 9. 12. 2011, člen od 6. 5. 2011)
Kristýna Domokošová, místopředsedkyně (do 9. 12. 2011)
Adam Oškera, místopředseda (od 9. 12. 2011, člen od 6. 5. 2011)
Miroslav Barot (do 9. 12. 2011)
Kamila Hönigová
Ladislav Icela (do 9. 12. 2011)
Nikolaj Malík
Markéta Suchánková (do 9. 12. 2011)
Tomáš Trčka (od 9. 12. 2011)


VIII. KPDM ZK (28. 5. 2012 – 12. 4. 2013)
Radim Botek, předseda
Adam Oškera, místopředseda
Josef Divoký
Vít Bičej
Daniel Krumpoch


IV. KPDM ZK (12. 4. 2013 – dosud)
Veronika Krejčiříková, předsedkyně (do 17.9. 2013)
Jakub Laščák, předseda (od 17. 9.2013)
Josef Divoký, místopředseda (do 17. 9. 2013)
Petr Jakša, místopředseda (od 17. 9. 2013)
Václav Laščák
Lucie Poláchová
Eliška Jana Janatová (od 17. 9. 2013)
Jakub Julina (od 17.9. 2013)
Hana Zusková (od 17.9. 2013 – 4.12. 2013)
Poznámka

Na řádcích výše je shrnuta historie Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje (zal. 2003). V případě, že máte zájem zkoumat jeho dějiny do větších podrobností, neváhejte si přečíst náš almanach (*.pdf), popř. parlament kontaktovat. Všechny „regulerní“ parlamenty vydávají po skončení volebního období výroční zprávu (zde).

Jakub Omelka, tisk, přečteno 3904x

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM